elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 02.10.2022

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcacych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-21.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • Nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są dostępne cyfrowo
 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis
 • Niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wolska, adres e-mail: agnieszkawolskazso@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 436754620. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku jest możliwe z trzech stron budynku: od ul. Toruńskiej, ul.Katowickiej oraz od boiska szkolnego.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne jest wejście od ul. Katowickiej oraz od boiska.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy wejściu od ul. Katowickiej znajduje się toaleta przystosowana  do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne


Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2021
Liczba wyświetleń: 442
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
22.03.2021
10:28:52
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
14:02:18
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
13:59:27
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
13:53:21
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
12:17:50
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
12:16:06
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
10:02:28
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
10:01:39
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
09:22:20
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
09:19:44
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
09:18:31
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
09.03.2021
09:14:55
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
13.11.2020
14:41:18
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
13.11.2020
14:40:12
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności